Super Płace 2023 2.83.22 32-bity

Super Płace 2023 2.83.22 32/64-bity z SQL Anywhere 11

Aktualizacja nie zawiera wsparcia technicznego. Jest możliwość zakupienia Abonamentu Pomocy Technicznej. Współpracujemy z partnerami technologicznymi Lefthand oraz Software Serwis w zakresie pomocy technicznej:

https://www.anzasoft.pl/pomoc-techniczna/

Najnowsze zmiany

W związku z pracami optymalizacyjnymi w programie dotyczącymi nieaktywnych już zmian systemowych dla roku 2021 prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na liczenie składki zdrowotnej.

Zmiany związane z ewidencją okazjonalnej pracy zdalnej będą w systemie zaimplementowane w najbliższym czasie.

Link do kalkulatora wyliczania rocznej składki zdrowotnej ZUS:
https://www.zus.pl/firmy/przedsiebiorco-przeczytaj-wazne/kalkulator-rocznej-skladki-zdrowotnej

22.05.2023 wersja 2.83.22:

 • Nowy wzór świadectwa pracy obowiązujący od 05.2023

17.05.2023 wersja 2.83.21:

 • Poprawa wyświetlania kwoty podstawy składki zdrowotnej na liście płac właściciela

12.05.2023 wersja 2.83.20:

 • Poprawa algorytmu wyliczającego roczną składkę zdrowotną właściciela dla przypadku podatku liniowego i wyliczonej rocznej składki poniżej kwoty minimalnej

11.05.2023 wersja 2.83.19:

 • Aktualizacja ścieżki schematu KEDU dla Płatnika

10.05.2023 wersja 2.83.18:

Automatycznie wyliczony dochód w rocznym rozliczeniu składki zdrowotnej właściciela może nie być prawidłowy jeśli firma wykazywała straty w niektórych miesiącach – trwają prace nad rozwiązaniem tego problemu.

 • Aktualizacja formatu pliku xml KEDU do Płatnika (wersja KEDU 5.5)
 • Dodany nowy rodzaj absencji Urlop z powodu siły wyższej, który jest wyliczany jako 50% wynagrodzenia obliczanego jak pensja za czas urlopu wypoczynkowego. Absencję tą wprowadza się w Kartotece Pracownika w oknie „Absencje i Kalendarz” w zakładce „Urlopy okolicznościowe, przestoje, oddelegowania”

09.05.2023 wersja 2.83.17:

 • Poprawa kwalifikowania miesięcy do wyliczenia rocznej składki zdrowotnej właściciela

08.05.2023 wersja 2.83.16:

 • Dodana funkcjonalność rocznego rozliczenia składki zdrowotnej właściciela
  Jak wykonać:
 1. Wejść do Kartoteki Właściciela na zakładkę „Roczna skl.zdrowotna”
 2. Kliknąć przycisk z trzema kropkami, otworzy się nowe okno
 3. Wpisać rok, za który wyliczamy rozliczenie i nacisnąć przycisk Zapisz
 4. Aby automatycznie wyliczyć rozliczenie roczne składki zdrowotnej na podstawie list płac Właściciela należy nacisnąć przycisk Wylicz. Program automatycznie wyliczy kwotę rozliczenia rocznego i określi kwotę do zwrotu lub dopłaty.
 5. Wyświetlone dane można edytować i poprawić.
 6. Dane te zostaną eksportowane podczas rozliczenia deklaracji ZUS za miesiąc kwiecień (RCA lub DRA)
 • Zaimplementowanie nowej umowy o pracę obowiązującej od 26 kwietnia 2023.
 • Poprawienie weryfikacji listy płac dotyczącej wysokości składki zdrowotnej

W przypadku braku ograniczenia składki zdrowotnej do wysokości podatku na dzień 31.12.2021 należy sprawdzić ustawienia w Ustawienia Programu dla Firmy, opcja „Ograniczać skł. ub. zdrowotnego do wysokości zaliczki na podatek dochodowy”

28.04.2023 wersja 2.83.14:

 • Poprawa liczenia składki zdrowotnej osób, które mają ustawiony znacznik nieograniczania składki zdrowotnej
 • Poprawa liczenia składki zdrowotnej w przypadku osoby, która wielokrotnie występuje na tej samej liście płac

26.04.2023 wersja 2.83.13:

 • Dodane zostały nowe składniki wynagrodzenia: Ekwiwalent z tytułu pracy zdalnej i Ryczałt z tytułu pracy zdalnej.
 • Aktualizacja kodów ubezpieczeń. Zmieniono opis kodu 2110, natomiast kody 1112, 1113, 2120 oznaczono jako nieaktywne.
 • Dodana możliwość kopiowania umowy w Rejestrze Umów Cywilnoprawnych dla tego samego pracownika
 • Dodana do zakładki Dodatkowe opcja ustawienia okresu od kiedy obowiązuje ulga (senior, rodzina 4+, powracający z zagranicy)
 • Aktualizacja liczenia kwot od netto dla młodych
 • Zwiększenie wysokości okna Szczegóły Listy Płac, pomniejszając wysokość listy pracowników
 • Dodane potrącenia składek związków zawodowych do PIT-11. Aby składka związków zawodowych automatycznie lokowała się w PIT-11 w poz. 123 należy w oknie „Definicja potrąceń” zaznaczyć opcję „Do PIT-11 poz. 123”.
 • Dodana możliwość wyboru podstawy ubezpieczenia emerytalno-rentowego do listy formuł w oknie Rozliczenia na Kartotece pracownika
 • Dodana nowa kolumna do Ewidencji czasu pracy „Oddelegowanie”
 • Dodany nowy znacznik „Aktywny” w definiowaniu zmiennych pracownika (Zadania->Wprowadzanie wartości zmiennych->Wg wybranego miesiąca)
 • Aktualizacja formatu pliku xml do eksportu składek PPK dla Moventum
 • Zmiana na rachunku do umowy zlecenia, wiersz Należna zaliczka na pod. doch. zamieniona na Zaliczka na pod. doch. a wartość pobierana z zaliczka pobrana
 • Usunięte kolorowanie wierszy i oznaczanie metody liczenia listy płac PŁ/21
 • Poprawa uwzględniania dodatku stażowego w wyliczaniu wyrównania do minimalnego wynagrodzenia
 • W związku z nowymi przepisami zasiłkowymi istnieje możliwość zmiany procentu stawki zasiłku macierzyńskiego na 81.5% na konkretnym okresie zasiłkowym u pracownika.

22.02.2023 wersja 2.83.11:

 • Zmiana sposobu ustawiania przysługującej ulgi w kartotece pracownika na zakładce „Podatki”, jako lista do wyboru: ulga dla seniora, rodziny 4+ i powracających z zagranicy. Należy zweryfikować ustawienia pola „Rodzaj ulgi” pracownika i ewentualnie poprawić rodzaj ulgi, wykorzystując podłączony do tego pola nowy słownik ulg
 • Aktualizacja kwot świadczeń PFRON

08.02.2023 wersja 2.83.10:

 • Zmiana w deklaracji PIT-2, aby można było wystawiać dokument wszystkim typom pracowników w tym zleceniobiorcom
 • Poprawa pobierania kwoty stawek ubezpieczeniowych dla instalacji z bazą PostgreSQL 15 (błąd odczytu wartości z tabeli)
 • Dodanie możliwości ustawiania kwoty wolnej na liście płac Udział W Organach Stanowiących Osób Prawnych
 • Poprawa wyliczania składki ubezpieczenia zdrowotnego właścicieli dla roku 2023

06.02.2023 wersja 2.83.09:

 • Aktualizacja sposobu wyliczania podstawy składki zdrowotnej dla właścicieli jako wynagrodzenie minimalne

02.02.2023 wersja 2.83.08:

 • Zmiana ustalania kwoty wolnej dla zleceniobiorców do symulacji podatku na 31.12.2021
 • Aktualizacja kwoty wynagrodzenia godzinowego dla 2023 roku
 • Aktualizacja prognozowanego wynagrodzenia przeciętnego na rok 2023
 • Dodanie stawki kwoty wolnej 200% na kartotece pracownika
 • Aktualizacja e-deklaracji IFT-1/IFT-1R do wersji na rok 2023
 • Aktualizacja e-deklaracji PIT-R do wersji na rok 2023
 • Aktualizacja liczenia listy płac dla umów kontraktów menadżerskich uwzględniających kwotę wolna

25.01.2023 wersja 2.83.07:

 • Dodano funkcjonalność zapamiętywania ostatnio wybranej drukarki
 • Aktualizacja opisu pola do składek społecznych na oknie edycji PIT-11
 • Przywrócono funkcjonalność automatycznego wypełniania nazw rodzaju przychodów z art.20 ust.1 ustawy.

23.01.2023 wersja 2.83.06(zmiany związane z wyświetlaniem informacji na formularzach PIT, nie ma potrzeby ponownego przeliczania):

 • Dodano możliwość edycji rodzajów zwolnienia podatku na PIT-11
 • Dodano możliwość edycji składki społecznej dla przychodów zwolnionych na PIT-11
 • Poprawa wyświetlania przychodów na PIT-11 dla Zleceniobiorców pracowników młodych z dodatkową umową o pracę z tą samą firmą
 • Dodano numerację pól w edycji PIT-11
 • Zmiana tekstu informacji na PIT-4R

17.01.2023 wersja 2.83.05:

 • Aktualizacja eDeklaracji PIT-11
 • Poprawa edycji pól w PIT-11
 • Aktualizacja eDeklaracji PIT-8AR
 • Aktualizacja eDeklaracji PIT-4R
 • Aktualizacja eDeklaracji IFT-1

13.01.2023 wersja 2.83.04:

 • Aktualizacja generowania PIT-11 dla seniorów i młodych na umowie zleceniu

12.01.2023 wersja 2.83.03:

 • Aktualizacja eDeklaracji PIT-11 dla załączników ORD-ZU i PIT-R
 • Aktualizacja okna edycji PIT-11
 • Aktualizacja generowania PIT-11 dla seniorów
 • Dodanie pola kwota wolna do rachunków dla zleceń
 • Poprawa liczenia listy pracowników w PIT-4 i PIT-4R

05.01.2023 wersja 2.83.02:

 • Aktualizacja PIT-8AR do wersji 12
 • PIT-2 w wersji dla roku 2023
 • Zmiana liczenia listy płac zleceniobiorców uwzględniająca możliwość stosowania kwoty wolnej dla umów zleceń od roku 2023
 • Aktualizacja wyliczania składki zdrowotnej na listach płac dla przychodów nieopodatkowanych
 • Modyfikacje w generowaniu PIT-11 dla osób młodych, emerytów i rodzin 4+
 • Dodana funkcjonalność sprawdzenia poprawności wyliczenia listy płac podstawy opodatkowania, która mogła być źle wyliczona w początkowych miesiącach tego roku (z uwagi na zmiany i niestabilność przepisów Dla Polskiego Ładu)
 • Aktualizacja funkcji weryfikacji listy płac uwzględniająca problem z informowaniem o błędnej stawce podatku dla list grudniowych

27.12.2022 wersja 2.83.01:

 • poprawa problemu z aktualizacją kodów ubezpieczeń,
 • aktualizacja warunków weryfikacji listy płac przy przekroczeniu progu i zmianie stawki opodatkowania,
 • aktualizacja PIT-11 do wersji 29,
 • aktualizacja aplikacji na rok 2023
 • aktualizacja wskaźników i podstaw dla roku 2023