Do pobrania aktualizacja na 2022 rok (do aktualizacji potrzebny jest klucz licencyjny na rok 2022):

Super Płace 2022 2.82.34 32-bity

Super Płace 2022 2.82.34 32/64-bity z SQL Anywhere 11

W wersji 2.82.25 została dodana opcja ulgi dla seniora i rodziny 4+. Jeżeli ulga ta została wprowadzona ręcznie wpisując stawkę 0% podatku na kartotece to trzeba przywrócić z powrotem automatyczne naliczanie stawki. Wtedy program sam będzie kontrolował czy pracownik przekroczył próg podatkowy dla tej ulgi.

Ustawienia programu dotyczące Polskiego Ładu są opisane w poradnikach w sekcji „Polski Ład” na zakładce „Poradniki”.

System SuperPłace obsługuje rozliczanie kierowców i pracowników delegowanych(Pakiet Mobilności). Dokumentacja znajduje się w sekcji „Pracownicy oddelegowani za granicę” na zakładce „Poradniki”. Istnieje możliwość skorzystania z odpłatnej pomocy technicznej w celu konfiguracji Pakietu Mobilności. Informacje dotyczące pomocy znajdują się na zakładce Pomoc Techniczna.

Najnowsze zmiany

02-09-2022 wersja 2.82.34:

 • Zmiana w warunkach wyświetlania komunikatu przy dodawaniu zasiłków dla osób, które korzystają z ulgi PIT0. Jeśli osoba ma uprawnienia do PIT0 i zostanie wybrany zasiłek, który nie jest dla PIT0 to zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat
 • Dodanie nowej definicji listy płac dla świadczeń i przerw o nazwie „Zasiłki macierzyńskie dla PIT0” oraz nowe kopie zasiłków macierzyńskich dla osób uprawnionych do ulgi PIT0(311,315,319,320,325,326,327,328). Jest to wymuszone przez zmiany w przepisach, które wymagają aby oddzielnie zliczać niektóre zasiłki (np. macierzyński) osób zwolnionych z podatku (osoby młode, seniorzy i rodzina 4+), co później trzeba będzie wykazać w nowych wersjach formularza PIT-11. Nowe definicje pojawią się po wykonaniu Aktualizacji Konfiguracji i Parametrów. W związku ze zmianą przepisów przewidzianą w Polskim Ładzie 2.0 Płatnicy muszą pamiętać, że od 1 lipca 2022 r. na listach płac nie nalicza się zaliczek podatkowych od zasiłku macierzyńskiego w przypadku osób korzystających z „zerowego PIT” (w ramach rocznego limitu wynoszącego 85 528 zł). Należy zwracać uwagę na konieczność opracowania nowej listy „Zasiłki macierzyńskie dla PIT0”, na której znajdą się zasiłki macierzyńskie w ramach zerowego PIT.
 • Zmiana wyliczania składki zdrowotnej dla osób zwolnionych z podatku PIT0
 • Zmiana domyślnej opcji eksportu pliku SOD dla PFRON z danymi pracodawcy
 • Zmiana domyślnej wersji typu dokumentu w eksporcie pliku SOD dla PFRON na wersję 9
 • Dodanie wyświetlania Całkowite Koszty Pracodawcy na wydruku listy płac (RMUA 1 wer. 2)

07-08-2022 wersja 2.82.32:

 • Aktualizacja algorytmu liczenia składki zdrowotnej dla umów zleceń
 • Aktualizacja kwoty wolnej i kosztów przy liczeniu podatku dla osób zwolnionych z PIT w przypadku wielu list płac

20-07-2022 wersja 2.82.31:

 • Dodanie pola do parametrów generowania PIT-4, PIT-4R, PIT-8A, PIT-8AR, pozwalającego ustawić potrącenie 0.6% podatku z tytułu terminowego wpłacania podatku
 • Dodanie nowych wydruków dokumentów: „Umowa o zakazie konkurencji (po ustaniu stosunku pracy)” oraz „Umowa o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy)” dostępne w menu Zadania -> Wydruki Dokumentów
 • Modyfikacja liczenia składki zdrowotnej dla pracowników młodych w przypadku obniżki składki zdrowotnej (dla niskich wynagrodzeń)
 • Modyfikacja liczenia godzin pracy w przypadku rozliczania według harmonogramu z ułamkowymi częściami godzin (zwiększenie precyzji zaokrąglania czasu przepracowanego)
 • Aktualizacja eksportu dokumentów SODiR dla PFRONu do wersji SOD Online

04-07-2022 wersja 2.82.29:

 • Modyfikacja liczenia listy płac dla niskich wypłat, które obniżają składkę zdrowotną, według zasad od lipca 2022

28-06-2022 wersja 2.82.28:

 • Aktualizacja zasad liczenia podatku według zmian od lipca 2022
 • Aktualizacja parametrów wymaganych do liczenia podatku według zmian od lipca 2022
 • Modyfikacja funkcjonalności weryfikacji list płac

07-06-2022 wersja 2.82.26:

 • Modyfikacja liczenia listy płac dla młodych, seniorów i rodzin 4+ w przypadku niskich wypłat, gdzie ma mieć zastosowanie obniżenie składki zdrowotnej
 • Modyfikacja dodawania pracowników do listy płac jako korekta

31-05-2022 wersja 2.82.25:

 • Poprawa eksportu plików do Płatnika. Kwota podstawy składki zdrowotnej była obcinana jeśli kwota przekraczała 1 mln
 • Poprawa eksportu plików do Płatnika z Właścicielami
 • Kwota wolna nie ustawia się prawidłowo przy świadczeniach przez cały miesiąc (powinno być 0, a ustawia się 425)
 • Poprawa ustawiania ręcznego kwoty wolnej na liście płac
 • Zmiana warunku przekroczenia progu podatkowego dla młodych <26. Liczona była suma rocznego dochodu, a powinno być przychodu opodatkowanego
 • Na wydruku rachunku przy płatności gotówką dodany jest tekst „Zapłacono gotówką”
 • Dodane dodatkowe pole tekstowe do wydruków listy płac Pojedynczy, Pasek (RMUA 1), Koperty (RMUA x 1)
 • Na listach płac przy podatku dla młodych kwota wolna, kwota kosztów, kwota ubezpieczenia społecznego oraz zaliczka naliczona ma wartość 0
 • Dodatkowe opcje liczenia listy płac w Kartotece na zakładce Podatki: ulga dla emerytów/rodzina 4+
 • Dodana trzecia opcja w Ustawienia -> Globalne – 3.13. Automatycznie redukować kwotę wolną do kwoty faktycznie wykorzystanej „Automatycznie pozostaw pełną kwotę wolną (nawet jak nie jest wykorzystana)”
 • Aktualizacja formularza i eDeklaracji PIT-2 do wersji 8
 • Aktualizacja eDeklaracji PIT-R do wersji 21

28-04-2022 wersja 2.82.24:

 • Dodana nowa funkcjonalność. W menu Opcje -> Preferencje -> Ogólne -> 3.13. „Automatycznie redukować kwotę wolną do kwoty faktycznie wykorzystanej” dodana trzecia opcja „Automatycznie pozostaw pełną kwotę wolną (nawet jak nie jest wykorzystana)”, która powoduje, że podczas liczenia listy płac nie ma pytania o to czy redukować kwotę wolną i automatycznie jest ustawiana odpowiedź „Nie”.
 • Poprawa wyliczania ulgi dla klasy średniej na wielokrotnych listach
 • Poprawa wyświetlania kosztów pracodawcy na podsumowaniu wydruku listy płac (niepoprawnie były zaokrąglane koszty ppk)
 • Dodanie nowych formatów wydruków listy płac
 • Zmiana zasady wliczania kwoty wolnej po przekroczeniu progu podatkowego (wcześniej kwota wolna była zerowana)
 • Poprawa błędu wyświetlania wydruk umowy pracownika
 • Poprawa sprawdzania rezygnacji z rozporządzenia dla drugiej i kolejnych list płac dla tego samego pracownika

21-04-2022 wersja 2.82.23b:

 • Aktualizacja eksportu pliku płatnika ZUS RCA. Od 1.1.2022 sekcja V jest przeniesiona do sekcji IV
 • Dodany przycisk szybkiego wybrania kartoteki Właściciela na bocznym pasku po lewej stronie
 • Poprawa rozliczenia ulgi dla klasy średniej na wielu listach płac(ulga nie była sumowana z wcześniejszych list)
 • Poprawa liczenia listy płac z wieloma osobami, dla przypadku z nieprawidłową kwotą wolną.
 • Poprawa rozliczania obniżenia ubezpieczenia społecznego na wielu listach płac(obniżenie nie było sumowane z obniżeniami z wcześniejszych list)
 • Dodana opcja obniżania ubezpieczenia społecznego
 • Poprawa aktualizacji parametrów aplikacji dla dodawania zmiennej systemowej Dochód/Przychód dla Właścicieli. Uwaga. Jeśli wcześniej użytkownik miał utworzoną jakąkolwiek zmienną u Właściciela, to aktualizacja nie dodawała automatycznie tej nowej zmiennej Dochód/Przychód, co zostało poprawione. Jeśli mimo tego użytkownik sam stworzył taką zmienną Dochód/Przychód to było to powodem późniejszego niepoprawnego liczenia listy płac(błędnie liczona składka zdrowotna). Wtedy należy usunąć tą ręcznie stworzoną zmienną(może się to wiązać z koniecznością usunięcia powiązań do tej zmiennej w Rozliczeniach Właściciela oraz na listach płac) i wykonać procedurę aktualizacji parametrów aplikacji. Ponownie skonfigurować parametry Zmiennej oraz Rozliczenia Właściciela i ponownie wyliczyć listę płac.
 • Dodana opcja dla firmy do rezygnacji ze stosowania rozporządzenia w menu Opcje -> Ustawienia Programu dla Firmy, a tam „Rezygnacja ze stosowania odroczonego podatku?”
 • Dodany nowy typ listy płac „Inne źródła (zasiłki wypłacone przez zakład pracy)” o kodzie 1B, do prawidłowego liczenia list płac i wydruków PIT (zmieniony PIT4, PIT40, PIT11, PIT8B)
 • Dodano pole pokazujące wyliczoną ulgę dla klasy średniej na listach płac Innych.

11-04-2022 wersja 2.82.23:

 • Aktualizacja generowania plików do Płatnika. W ZUS DRA została dodana sekcja X i XI z informacją o składkach zdrowotnych Właściciela
 • Aktualizacja generowania plików do Płatnika. W ZUS RCA została dodana sekcja III E i III F z informacją o składkach zdrowotnych Właściciela
 • Poprawa przy dopisywaniu potrąceń do listy płac. PPK jest zawsze dopisywane bez względu na ustawienie aby automatycznie nie dopisywać potrąceń

17-03-2022 wersja 2.82.22:

 • Zmiana prezentacji listy płac dla Właściciela. Dodana kwota Dochodu/Przychodu od której liczona jest składka zdrowotna.
 • Na liście płac dla Właściciela wyświetlana jest poprawna podstawa składki zdrowotnej w przypadku dochodu/przychodu nieprzekraczającego wynagrodzenia minimalnego.
 • Poprawa wyświetlania kwoty ulgi dla klasy średniej przy starych zasadach liczenia listy płac z 2021 (powinno nie być tej ulgi)
 • Poprawa odczytywania zgody na ulgę dla klasy średniej w przypadku kilku wpisów z różnymi datami
 • Eksport plików ppk – zmiana znaku rozdzielania kolumn
 • Powiększenie pola na składniki i potrącenia na wydruku podsumowania listy płac

04-03-2022 wersja 2.82.21:

 • Możliwość ręcznego ustawienia kwoty ulgi dla klasy średniej w trybie manualnym listy płac
 • Wyświetlanie na liście płac dla zleceniobiorców kwoty ulgi dla klasy średniej oraz różnicy wysokości zaliczki na podatek dla zasad z 2021 roku oraz z Polskiego Ładu
 • Poprawa liczenia różnicy wysokości zaliczki na podatek dla zasad z 2021 roku
 • Poprawa eksportu plików PPK dla agenta transferowego Pekao Financial Services (dane były rozdzielane znakiem tabulacji zamiast znakiem średnika.
 • Poprawa odczytywania znacznika „rezygnacja z rozporządzenia” przy liczeniu listy płac. Problem był przy nowym pracowniku, na którym zostało coś zmienione na zakładce Podatki, ale bez zaznaczania tego znacznika
 • Poprawa liczenia kosztów pracodawcy na podsumowaniu listy płac

25-02-2022 wersja 2.82.20:

 • Poprawa błędu bazodanowego przy dodawaniu osób na listach przerw
 • Poprawa błędu braku znacznika i koloru podświetlenia wybranej metody liczenia listy płac w przypadku wielokrotnych list.

22-02-2022 wersja 2.82.19:

 • Poprawa braku zaokrąglania kwoty podstawy opodatkowania na liście płac
 • Poprawa błędu bazodanowego przy generowaniu listy płac do umowy zlecenia
 • Poprawa prezentacji podstawy opodatkowania na listach płac w przypadku wyliczenia na zasadach z 2021 roku
 • Dodanie dla Zleceniobiorców funkcjonalności liczenia listy płac z uwzględnieniem rozporządzenia z 7 stycznia 2022 roku
 • Dodanie dla Zleceniobiorców opcji ustawienia rezygnacji ze stosowania rozporządzenia z 7 stycznia 2022 roku
 • Poprawa wyświetlania kwoty ulgi dla klasy średniej bez zaokrąglenia

18-02-2022 wersja 2.82.17:

 • Aktualizacja generowania plików do Płatnika. Formularz ZUS RZA przestaje istnieć i wszystkie osoby, które były w RZA przechodzą do RCA
 • Poprawa błędu zaokrąglania składki zdrowotnej Właścicieli
 • Aktualizacja PIT-2 do wersji 7
 • Aktualizacja kodów terminów deklaracji ZUS
 • Dodana funkcjonalność liczenia listy płac z zastosowaniem rozporządzenia z 7 stycznia 2022
 • Dodana opcja rezygnacji ze stosowania rozporządzenia z 7 stycznia 2022 na Kartotece pracownika w zakładce Podatki
 • Zmiana w ustawie zasiłkowej. Od 2022 roku do pobrania kwoty podstawy zasiłku sprawdzany jest 1 miesiąc wstecz, zamiast 3 miesięcy
 • Poprawki w algorytmie wyliczającym listy płac według Polskiego Ładu
 • Dodane wyświetlanie wartości różnicy kwoty składki wyliczonej według Polskiego Ładu i zasad z 2021 roku na liście płac
 • Dodano wyświetlanie ramki wiersza wybranej osoby na liście płac
 • Dodano podświetlenie wiersza osoby na liście płac kolorem zależnym od wybranej zasady liczenia listy płac (zielony – liczenie według zasad z 2021 roku, żółty – liczenie według zasad Polskiego Ładu)

04-02-2022 wersja 2.82.15:

 • Poprawa wyświetlania w PIT-11(27) groszy w polach 85, 87, 89, i 95
 • Aktualizacji PIT-8AR do wersji 11
 • Aktualizacja stawki godzinowej dla roku 2022 z 18.30 na 19.70
 • Dodane pole na liście płac, pokazujące kwotę wyliczonej ulgi dla klasy średniej
 • Poprawa liczenia składki zdrowotnej i podatku z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej oraz zasad Polskiego Ładu
 • Uaktywnienie PIT-R(20) za rok 2021

12-01-2022 wersja 2.82.08:

 • Dodana funkcjonalność konfiguracji listy płac o parametr „Podlega pod ulgę dla klasy średniej”, która definiuje czy naliczać ulgę dla klasy średniej dla danego rodzaju listy płac
 • Poprawa błędnie liczonej składki zdrowotnej dla przypadku listy grudniowej 2021 wypłacanej w styczniu 2022 gdy na liście są świadczenia

06-01-2022 wersja 2.82.06:

 • Poprawa błędu bazodanowego aktualizacji parametrów aplikacji
 • Poprawa długotrwającego przeliczania listy płac zleceń przy dodawaniu pracowników do listy (zauważalne przy listach z wieloma pracownikami)

31-12-2021 wersja 2.82.05:

 • Poprawa błędu aktualizacji wynagrodzenia minimalnego
 • Dodana aktualizacja kwot wynagrodzenia przeciętnego
 • Brak ograniczenia składki zdrowotnej ustawione dla roku 2022

27-12-2021 wersja 2.82.04:

 • Dodany kalendarz i święta na rok 2022
 • Dodany nowy wiersz z rokiem 2022 w parametrach Kwoty Ograniczenia Podstawy Wymiaru Składek Ubezpieczenia Emerytalnego i Rentowego
 • Nowa stawka kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 177600 zł
 • Nowa stawka wynagrodzenia minimalnego – 3010 zł
 • Nowa stawka prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę jako podstawa składek społecznych – 3553,20 zł
 • Nowa stawka maksymalnego limitu miesięcznego ograniczającego podstawę wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – 14805 zł
 • Nowy współczynnik ekwiwalentu urlopowego – 20,92

Zmiany dotyczące Polskiego Ładu:

 • Rozliczenie właścicieli według Polskiego Ładu
 • Nowe stawki podatku dochodowego – Skala Podatkowa na rok 2022 (próg podatkowy 120tys., kwota wolna 5100 rocznie, 425 miesięcznie)
 • Brak odliczania składki zdrowotnej
 • Uwzględnianie ulgi dla klasy średniej
 • Nowa funkcjonalność w Kartotece pracownika w zakładce Dodatkowe, Zgoda na ulgę dla klasy średniej

14-11-2021 wersja 2.81.41:

 • Dodanie dodatkowego pola Miejsce Wykonywania Pracy w wydrukach Word, HTML i TEKST dla umów o pracę
 • Aktualizacja formularza ZUS ZUA i ZZA, dodanie pola z kodem wykonywanego zawodu
 • Aktualizacja KEDU do 5.3 w plikach eksportowanych do Płatnika
 • Modyfikacja segmentu X (IODZ) w ZUA w polu z datą

17-10-2021 wersja 2.81.37:

 • Poprawa wyświetlania PIT-11 wersja 27 dla zleceniobiorców
 • Poprawa wyświetlania PIT-4R wersja 12

11-10-2021 wersja 2.81.35:

 • Aktualizacja PIT-11 do wersji 27
 • Aktualizacja PIT-4R do wersji 12

23-09-2021 wersja 2.81.32:

 • Poprawa błędu braku pamięci pojawiającego się przy weryfikacji listy płac dla dużych baz danych

07-09-2021 wersja 2.81.31:

 • Poprawa nieprawidłowego wyświetlania potrąceń na wydrukach listy płac

19-08-2021 wersja 2.81.28:

 • Poprawa błędu związanego z brakiem listy płac na wydrukach listy płac przy niektórych formatach wydruku
 • Poprawa błędu otwierania deklaracji PIT-11 dla Zleceniobiorców za rok 2018 i 2019
 • Zmiana w eksporcie składek PPK, jeśli jest PESEL to nie jest eksportowany numer dowodu i identyfikator uczestnika

12-06-2021 wersja 2.81.26:

 • Zmiana liczenia kosztów pracodawcy uwzględniających PPK na wydrukach listy płac dla pracowników i zleceniobiorców
 • Zmiana na wydruku listy płac gdzie w kosztach pracodawcy jest uwzględniona kwota składnika PPK Pracodawcy
 • Poprawa błędu systemowego pojawiającego się przy eksporcie danych księgowych
 • Na wydruku umowy o pracę dodana dodatkowa linijka Miejsce Wykonywania Pracy
 • Poprawa liczenia PPK przy przesuniętym zwolnieniu lekarskim (podstawa chorobowa nie była brana do liczenia PPK)
 • Poprawa problemu tworzenia nowego pracownika na podstawie danych istniejącego pracownika
 • Zmiana kolejności imię i nazwisko na drukach świadectw pracy

13-05-2021 wersja 2.81.19:

 • Poprawa dublowania się składek ppk przy przeliczaniu ppk
 • Poprawa przeliczania listy płac z dodanymi wieloma zleceniobiorcami
 • Poprawa problemu zerowania składek PPK na listach płac w przypadku wielu list płac w jednym miesiącu
 • Poprawa eksportu PPK do plików XML (Moventum)
 • Eksport plików PPK, kolejność rekordów na liście ma być zwiększana o 1
 • Definiowanie Składników Wynagrodzenia -> Kolejność wyliczenia – nie jest uwzględniane przy przeliczeniu listy płac z PPK
 • Poprawa numeracji rekordów w pliku eksportu PPK
 • Poprawki formatu danych w eksporcie pliku PPK dla Moventum
 • Usunięte ponowne pokazywanie ekranu z wyborem opcji eksportu PPK przy zapisywaniu danych do pliku

26-03-2021 wersja 2.81.14:

 • Poprawione przeliczanie składek PPK na liście płac
 • Dodana możliwość zmiany daty według której wyliczane są kwoty w sprawozdaniu GUS Z-12. Można listę płac wybierać według daty listy płac lub daty wypłaty. Parametr w menu Opcje -> Preferencje -> Ogolne -> Zakres 3: Płace, pozycja 6 – „Odczyt wynagrodzeń w pozycjach GUS następuje według miesiąca daty wypłaty”
 • Zmiana w wynikach eksport plików PPK, dane są posortowane według liczby porządkowej

05-02-2021 wersja 2.81.11:

 • Poprawa braku wczytywania składek PPK pracodawcy przy eksporcie danych do pliku
 • Rozszerzenia pola email w kartotece pracownika
 • Aktualizacja podstawy ubezpieczenia zdrowotnego

30-01-2021 wersja 2.81.10:

 • Zmiana w eDeklaracji PIT-4R, kwoty składek są zaokrąglane do pełnych złotych
 • Zmiana niepoprawnie wyświetlanego komunikatu o załadowaniu niekatualnego formularza za rok 2020

29-01-2021 wersja 2.81.09:

 • Zmiana wyliczenia podatku dla młodych poniżej 26 lat w przypadku przekroczenia progu podatkowego (była stawka 32%, a teraz jest 17%)
 • Zaokrąglanie kwot zaliczek w PIT-11 dla eDeklaracji

28-01-2021 wersja 2.81.08:

 • Poprawa xml deklaracji IFT w wersji 16

27-01-2021 wersja 2.81.07:

 • Aktualizacja druków i deklaracji xml PIT-8AR
 • Poprawa generowania archiwum PIT-4R z korektą ORD-ZU
 • Aktualizacja deklaracji IFT wersja 16
 • W PIT-11 poprawa wyliczania sumy przychodów w polu 82
 • W PIT-11 poprawa wpisywania przychodów dla młodych poniżej 26 lat oraz bez zgody na obniżony podatek

21-01-2021 wersja 2.81.05:

 • Aktualizacja testowego PIT-11 do wersji 26
 • Poprawa wyliczania PIT-11 za 2020 rok dla zleceniobiorców

09-01-2021 wersja 2.81.04:

 • Poprawa problemu wczytywania zarchiwizowanych druków PIT-11 dla Zelceniobiorców
 • Zleceniobiorcy/Rozliczenia/Składniki wynagrodzenia-niepoprawny(brak) składnika z którego wylicza się wartości. Jest tylko kod 12. W potrąceniach jest prawidłowo.
 • W ZUS-RCA zmiana liczenia sumy w polu III.B.29, nie powinny wchodzić kwoty składek PPE i PPK (p.27 i p.28)
 • Poprawa wyliczania PIT-11 za 2020 rok dla młodych poniżej 26 lat, kwoty wynagrodzenia były niepoprawnie wpisywane do wierszy, które były dla zwykłych pracowników bez obniżonego podatku
 • Eksport składek PPK wyświetla okno wyboru listy płac do eksportu (podawanie tylko roku i miesiąca nie jest wystarczające, zmieniono okno dialogowe na takie, które pokazuje listę płac w danym roku i miesiącu)
 • Aktualizacja druków i edeklaracji PIT-4R do wersji 10 za rok 2020

Chcesz wdrożyć dobry program kadrowy i płacowy? Trafiłeś idealnie!

Dostarczamy program kadrowo-płacowy automatyzujący zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Wyróżnia nas dbałość o jakość merytoryczną i technologiczną oferty połączone z bardzo atrakcyjną ceną. Pobierz w pełni funkcjonalną wersję demo programu SuperPłace i sprawdź to już dzisiaj sam!

Informacje o poprzedniej wersji (wersja 2.78.01):

 • wersja 2.78.01 programu jest wersją zgodną z wymaganiami rozporządzenia RODO pełna lista najnowszych zmian…
 • przeczytaj szczegółową informację dotyczącą zgodności programu z RODO
 • w programie umożliwiono dokonywanie podziału list płac proporcjonalnie na dowolną liczbę projektów wykonywanych w dowolnych proporcjach przez wybranych zatrudnionych – szczegółowy opis umieszczono w sekcji pomocy 'Podział listy płac na projekty’
 • w sekcji Poradniki zaktualizowano opisy pokazujące na przykładach księgowanie i eksport wynagrodzeń do systemów finansowo-księgowych
 • w programie umożliwiono wydruk rachunku na listach płac innych niż umowy cywilnoprawne, co może mieć zastosowanie np. w przypadku rachunków wystawianych z tytułu działalności prowadzonej osobiście, takich jak kontrakty menedżerskie. Umożliwiono również konsolidację rachunków w przypadku wielu wypłat dla jednej osoby w miesiącu. Program zawiera zaktualizowany wydruk świadectwa pracy zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2017 r., oraz zaktualizowane dokumenty świadectwa pracy, umowy zlecenia, oraz wypowiedzeń generowane w MS Word i HTML
 • do programu dołączono wydruk, oraz eksport sprawozdania GUS Z-12, nowy raport odczytujący listę płac tylko dla wybranego pracownika, jak również udostępniono kolejny format wydruku listy płac 'Pasek (RMUA x 2)’
 • w sekcji Poradniki dodano nowy opis pokazujący na przykładzie tworzenie w MS Word i dołączanie do programu własnych dokumentów: Generator dokumentów
 • w sekcji Poradniki zaktualizowano opisy i przykłady dotyczące rozliczania pracowników oddelegowanych za granicę, zgodnie ze zmianami w ustalaniu podstawy składek ZUS od 1-10-2016: pracownicy oddelegowani za granicę…
 • program zawiera zaktualizowany wydruk Umowy Zlecenia zawierający paragraf dotyczący rozliczenia godzin wykonywania. Niewypełnione rozliczenie godzin wykonywania zostało dodane jako załącznik do wydruku umowy. Paragraf dotyczący rozliczenia godzin wykonywania można dowolnie zmieniać. Wydruk Świadectwa Pracy jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy. Aktualne wersje deklaracji to: PIT-11(23), PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-40(22), PIT-8C(8), IFT-1/IFT-1R(13), PIT-R(18)
 • w sekcji Poradniki udostępniono instrukcję Wysyłka do systemu e-Deklaracje zawierającą szczegółowy opis elektronicznej wysyłki deklaracji
 • w programie zmieniono zasady wyliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – od 2017 roku po przekroczeniu przez podstawę opodatkowania pierwszego progu skali podatkowej kwota wolna nie jest uwzględniana. Dodatkowo, umożliwiono rejestrację czasu pracy zleceniobiorców, zasady są podobne jak w przypadku rejestracji czasu pracy pracowników. Na raportach dotyczących czasu pracy, m.in. Ewidencja Czasu Pracy, Lista Obecności, Karta Obecności, umożliwiono odczyt zleceniobiorców
 • do programu dodano świadczenie ZUS o kodzie '329′ – podwyższenie zasiłku macierzyńskiego. Program zawiera zaktualizowane formularze ZUS Z-3, Z-3a, oraz Z-3b
 • w celu wspomagania procesu rekrutacji do programu dodano testy wiedzy. Testy wiedzy umożliwiają ocenę dowolnej osoby zarejestrowanej w kartotekach osobowych programu
 • z programem zintegrowano oddzielny moduł Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej i Zakładowego Funduszu Mieszkaniowego, który rozszerza możliwości programu w tym zakresie szczegóły…
 • wersje programu dla wielu użytkowników są dostępne z bezpłatnymi serwerami SQL: MS SQL Server 2005/08/12/14 EXPRESS, Oracle SQL Server 10g/11g EXPRESS oraz PostgreSQL
 • informacja dotycząca aktualizacji programu Kadry i Płace „Rzeczpospolitej” szczegóły…
 • do wykorzystania przez innych producentów udostępniono oddzielne programy/komponenty służące do podpisu i wysyłki dokumentów do systemów e-Deklaracje, oraz jednolitych plików kontrolnych (JPK) Ministerstwa Finansów:
  1. opis i program Przekaz do e-Deklaracje do pobrania
  2. opis i program Przekaz JPK do pobrania