Program kadrowy i płacowy dla Twojej firmy
SuperPłace
Do pobrania
Jak kupić?
Poradniki
O firmie
Kontakt
Użyteczne linki
Wybrane zagadnienia kadrowo-płacowe
Urlopy rodzicielskie
Pracownicy oddelegowani za granicę
Zmiana składek ZUS dla osób na urlopie wychowawczym
Ubezpieczenia społeczne
Ubezpieczenie zdrowotne
Fundusz Pracy
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Wynagrodzenie za czas urlopu
Świadczenia za czas niezdolności do pracy
Redukcja wynagrodzenia za czas nieprzepracowany
Potrącenia z wynagrodzeń
Umowy cywilnoprawne
Dodatek stażowy
Rozliczanie właścicieli
Deklaracja PIT-40
Co należy zrobić rozpoczynając nowy rok sprawozdawczy?
_______anzasoft.pl_______
Zmiana składek ZUS dla osób na urlopie wychowawczym

Zgodnie z art. 18 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, od stycznia 2012 zmieniono sposób wyliczenia postawy obezpieczeń społecznych dla osób przebywających na urlopach wychowawczych.

5b. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, z zastrzeżeniem ust. 14. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.
[…]
14. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, o której mowa w ust. 5b, nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy.

Zgodnie z zaleceniami ZUS z dn. 23-01-2012, przy ustalaniu kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy przyjmuje się zasady analogiczne jak przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, określone w art. 36 i nast. ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 z późn. zm.), z wyłączeniem pomniejszania podstawy wymiaru o kwoty składek w części finansowanej przez pracownika.

Wyliczona kwota przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nie może być mniejsza niż wynagrodzenie minimalne w miesiącu rozpoczęcia urlopu wychowawczego.
 

SuperPłaceDo pobraniaJak kupić?PoradnikiO firmieKontakt